Diagnosi inicial de l’exclusió residencial a Menorca

http://www.obsam.cat/documents/informes/Diagnosi-exclusio-residencial-Menorca.pdf

Data: 2016

Encàrrec: Consell Insular de Menorca a través de l’Observatori Socioambiental de Menorca

Objectiu: Conèixer les problemàtiques i les necessitats entorn a l’accés a l’habitatge, que serveixi per sustentar les propostes d’accions d’un pla d’habitatge social.

Detalls: L’estudi aborda l’anàlisi de les tres dimensions següents: el primer analitza la situació de l’exclusió residencial, en el qual s’intenta respondre a les preguntes de quantes persones són, qui són i quines necessitats presenten. El segon es centra en els factors que generen la situació d’exclusió residencial en la que es troba una part de la població menorquina, descrita en l’apartat anterior. En el tercer i darrer apartat, s’indiquen els recursos habitacionals i econòmics existents, principalment públics però també privats, que poden donar resposta a la població en exclusió residencial.